to portfolio
YourMap

GUI design for YourMap.

 

 

Real size screenshots:

 

Task:

GUI design

screenshot

screenshot

screenshot

screenshot

screenshot

line